Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Inhoud

Inleiding

Als je een onderneming start, moet je eerst goed uitzoeken welke verzekering je wilt afsluiten.

Stel je toch eens voor dat je een café hebt dat met oudjaar compleet afbrandt, en je hebt geen brandverzekering. De schade is niet te overzien. In deze leereenheid lees je welke verzekeringen relevant zijn voor een horecaonderneming.

Als mensen een verzekering afsluiten, doen ze dat omdat ze de (financiële) gevolgen van die onzekere gebeurtenis niet zelf willen dragen.

Deze theorie gaat over:

  • wat de verzekeringsovereenkomst precies inhoudt;

  • welke soorten verzekeringen er zijn;

  • wat de belangrijkste schadeverzekeringen voor de horeca zijn;

  • wat de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) inhoudt.

Verzekeringsovereenkomst ↑Naar boven

In het hoofdstuk over overeenkomsten wordt bij de indeling van overeenkomsten gesproken over voorwaardelijke overeenkomsten. Een toekomstige onzekere gebeurtenis bepaalt of zo’n overeenkomst gaat bestaan of in werking treedt.

De verzekeringsovereenkomst is een duidelijk voorbeeld van een voorwaardelijke overeenkomst. Als je een brandverzekering afsluit, is het onzeker of er ooit brand uitbreekt. Als je een levensverzekering (een uitkering bij overlijden) afsluit, is het onzeker op welk moment het overlijden zal gaan plaatsvinden. De onzekerheid is dus een kenmerk van een verzekeringsovereenkomst.

Als mensen een verzekering afsluiten, doen ze dat omdat ze de (financiële) gevolgen van die onzekere gebeurtenis niet zelf willen dragen.

De verzekeringsovereenkomst is ook aan te merken als een consensuele overeenkomst. Dat betekent dus dat de mondelinge afspraak tussen de verzekeringsnemer en de verzekeringsmaatschappij een geldige overeenkomst oplevert. Daarom kun je ook bij de aankoop van een auto telefonisch je verzekering omzetten of afsluiten. Officieel heet dat dan dat je ‘voorlopig in dekking bent genomen’, maar je bent wel vanaf dat moment verzekerd. Het voorlopige zit hierin dat administratief nog het een en ander door de verzekeringsmaatschappij geregeld moet worden.

Polis

Bij een verzekering hoort een polis. In de polis staan de voorwaarden waaronder de verzekering is afgesloten. In de polis vind je dus ook de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Juridisch gezien dient een polis als bewijsmiddel dat je een verzekering hebt afgesloten. Het ontbreken van de polis (je bent hem bijvoorbeeld kwijtgeraakt) wil dus niet zeggen dat je geen recht hebt op een verzekeringsuitkering.

Premie

Verzekeringsmaatschappijen zijn opgericht (en onder voorwaarden bereid) om het financiële risico van onzekere gebeurtenissen over te nemen. Daar staat natuurlijk wel een vergoeding (verzekeringspremie) tegenover. De hoogte van de te betalen premie is afhankelijk van twee factoren:

  1. Het uiteindelijke bedrag dat de verzekeringsmaatschappij maximaal moet uitkeren als het verzekerde voorval zich heeft voorgedaan.

  2. De mate van risico die de verzekeringsmaatschappij loopt dat er uitgekeerd moet worden. Hoe meer risico de verzekeringsmaatschappij loopt des te hoger zal de premie zijn.

Verzekeringen tegen inbraak zijn duurder in de grote steden in de Randstad dan op het platteland van Friesland. De premie voor de autoverzekering die een twintigjarige afsluit, zal aanzienlijk hoger zijn dan de verzekeringspremie voor iemand die al jaren autorijdt en dezelfde soort auto wil verzekeren.

Verzekeringen tegen inbraak zijn duurder in de grote steden in de Randstad dan bijvoorbeeld op het platteland van Friesland.

Soorten verzekeringen ↑Naar boven

Verzekeringen zijn in twee groepen in te delen:

  1. sommenverzekering;

  2. schadeverzekering.

Je verzekeringen kun je ook afsluiten via een assurantiekantoor. Een assurantiekantoor is een bedrijf dat als tussenpersoon verzekeringen verkoopt.

Sommenverzekering

Dit is een verzekering waarbij afgesproken is dat er een bepaald vaststaand bedrag (geldsom) wordt uitgekeerd als het verzekerde voorval zich voordoet. De hoogte van de verzekeringsuitkering is niet afhankelijk van de geleden schade.

Je kunt denken aan een levensverzekering. In de meest eenvoudige vorm is dit een verzekering die een afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde persoon vóór een bepaalde datum overlijdt. Deze verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheekovereenkomst. De datum die in de levensverzekering wordt opgenomen, loopt dan gelijk met de einddatum van de hypotheekovereenkomst. Mocht de hypotheekgever toch vóór die datum overlijden, dan wordt de uitkering van de levensverzekering gebruikt om de hypotheekschuld in één keer af te lossen.

Een levensverzekering kun je natuurlijk ook afsluiten voor het geval je vóór een bepaalde leeftijd overlijdt. Dit doen mensen vaak om in dat geval de partner niet onverzorgd achter te laten.

De hoogte van de premie wordt mede gebaseerd op de leeftijd van de verzekerde persoon. Hoe jonger iemand een levensverzekering afsluit hoe lager de premie zal zijn (we gaan er dan wel van uit dat het om hetzelfde verzekerde bedrag gaat). Het risico van overlijden van jonge mensen is lager dan van oudere mensen. Bovendien betalen jonge mensen gedurende een langere tijd premie als de einddatum van de verzekering tenminste op dezelfde moment ligt (bijvoorbeeld 65 jaar). De verzekeringsmaatschappij kan dan dus meer sparen voor het geval ze moet uitkeren.

Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioenverzekering zijn voorbeelden van sommenverzekeringen. Anders dan bij een schadeverzekering kun je meerdere sommenverzekeringen afsluiten voor hetzelfde voorval. Er zijn mensen die elke keer als ze gaan vliegen een levensverzekering afsluiten voor het geval dat het vliegtuig neerstort. Daarnaast hebben ze een doorlopende levensverzekering. Mocht het vliegtuig nu onverhoopt neerstorten dan krijgen de erfgenamen (of degene die als begunstigde is aangewezen bij het afsluiten van de verzekering) twee uitkeringen. Zowel een uitkering van de langlopende levensverzekering als van de verzekering die speciaal voor de vliegreis is afgesloten.

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering krijg je een uitkering die afhankelijk is van de werkelijk geleden schade. Veel verzekeringen zijn schadeverzekeringen. Denk maar eens aan brandverzekeringen, autoverzekeringen, reisverzekeringen , aansprakelijkheidsverzekeringen et cetera.

Bij schadeverzekeringen kennen we het indemniteitsbeginsel. Dit betekent dat er nooit méér uitgekeerd mag worden dan de werkelijk geleden schade. Dit beginsel heeft als gevolg dat het volstrekt zinloos is om meerdere verzekeringen af te sluiten voor dezelfde schade. Als je je auto twee keer verzekert en je krijgt schade, dan zal slechts één verzekeringsmaatschappij uitkeren. De premie die je aan de andere verzekeringsmaatschappij hebt betaald, is dus weggegooid geld.

Ook het oververzekeren zorgt ervoor dat je te veel premie betaalt. Van oververzekeren is sprake als het verzekerde object (bijvoorbeeld het horecapand) voor een hogere waarde wordt verzekerd dan de werkelijke waarde. Bij schade wordt alleen uitgekeerd op basis van de werkelijke waarde, dus ook oververzekeren heeft geen zin.

Anders wordt het als je onderverzekert. Onderverzekeren gebeurt wel om de hoogte van het te betalen premiebedrag te verminderen. Maar als je onderverzekert, krijg je minder uitgekeerd dan dat wat je verzekerd hebt werkelijk waard is. De verlaging is gelijk aan het procentuele verschil tussen de opgegeven waarde en de werkelijke waarde. Als je als waarde van je horecapand 300.000 euro hebt opgegeven, maar de werkelijke waarde is 400.000 euro, dan zal in geval van schade een verlaging van 25% op de verzekeringsuitkering worden toegepast. Dus heeft het pand een schade van 100.000 euro, dan krijg je maar 75.000 euro uitgekeerd.

Het gevaar van onderverzekeren doet zich ook voor als in de loop der tijd de aanschafwaarde van de verzekerde spullen (bijvoorbeeld je inventaris) hoger wordt door inflatie et cetera. Als na 5 jaar je inventaris door brand tenietgaat en je hebt de waarde niet tijdig bijgesteld dan is er sprake van onderverzekering. Nu is het natuurlijk bijna onmogelijk om elk jaar de aanschafwaarde van je inventaris te gaan bepalen en dan je verzekering aan te passen. Verzekeringsmaatschappijen lossen dit op door ervan uit te gaan dat de verzekerde spullen jaarlijks duurder worden. Zij doen dit aan de hand van een indexcijfer. Het betekent wel dat de premie jaarlijks zal stijgen. Immers de waarde wordt ieder jaar hoger en de hoogte van de waarde bepaalt mee de hoogte van de premie.

Eigen risico

Een mogelijkheid om de hoogte van de premie bij schadeverzekeringen te verminderen, is het afspreken van een eigen risico. Dit wil zeggen dat je in geval van schade pas uitbetaald krijgt als de schade boven een afgesproken bedrag uitkomt. Het voordeel van de verzekeringsmaatschappij is dat zij niet geconfronteerd wordt met allerlei kleine schadebedragen. Dat scheelt aanzienlijk in de administratieve kosten.

Informatieverstrekking

In de wet is uitdrukkelijk bepaald dat de (aspirant-)verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij correcte informatie moet verschaffen. Het gaat om de informatie die mede van belang is bij het bepalen van het risico dat de verzekeringsmaatschappij gaat lopen. Als jij je huis verzekert tegen brand, wil de verzekeringsmaatschappij wel weten of je een rieten of een pannendak hebt. Als je verkeerde informatie geeft bij het afsluiten van de verzekering kan dat grote gevolgen hebben. Als de verzekeringsmaatschappij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden afgesloten zou hebben bij de juiste informatie, dan is de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar. Dat betekent dus dat in geval van schade de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert. Als je bewust verkeerde informatie hebt verstrekt (te kwader trouw) dan wordt de betaalde premie in elk geval ook niet teruggegeven.

Het is daarom dat op het eind van een aanvraagformulier voor een verzekering altijd een vraag staat in de zin van ‘Heeft u nog iets te melden dat belangrijk is voor deze verzekering?’

De regel dat bij onjuiste informatie de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar is, geldt alleen voor het moment dat je de verzekering sluit. Als naderhand iets wijzigt en je meldt dat niet, dan kan de verzekeringsmaatschappij zich niet beroepen op verzwijging van de informatieplicht. Als de verzekeringsmaatschappij dan de uitkering wil weigeren, zal dat op grond van de algemene voorwaarden moeten gebeuren.

Een uitzondering op de ‘spontane’ informatieplicht is er als het gaat over een crimineel verleden. Alleen als het criminele verleden duidelijk een relatie heeft met het soort verzekering, ben je verplicht te antwoorden op vragen hierover. Als je als pyromaan bent veroordeeld, zul je daar desgevraagd wel melding van moeten maken als je een brandverzekering wilt afsluiten.

Het kan voorkomen dat je op het aanvraagformulier vergeet om één of meer vragen in te vullen. Als de verzekeringsmaatschappij dit niet opmerkt, kan zij achteraf, als er schade wordt geclaimd door de verzekerde, geen beroep meer doen op verzwijging. De verzekeringsmaatschappij had maar beter moeten opletten is dan de redenering.

Als jij je bedrijf verzekert tegen brand, wil de verzekeringsmaatschappij wel weten of je een rieten of een pannendak hebt.

Belangrijkste verzekeringen voor de horeca ↑Naar boven

Allereerst moet duidelijk zijn dat je wettelijk niet verplicht bent om schadeverzekeringen af te sluiten. De uitzonderingen hierop zijn de WA-verzekering voor motorvoertuigen en de ziektekostenverzekering. De overige schadeverzekeringen zijn op basis van vrijwilligheid. De horecaondernemer zal steeds de afweging moeten maken of hij een verzekering afsluit of zelf het risico voor bepaalde schade neemt. Het zal wel zo zijn dat de bank of de brouwerij als voorwaarde voor een lening eist dat bepaalde verzekeringen afgesloten zullen worden. Maar ook in dat geval kun je als horecaondernemer bepalen of je al dan niet een eigen risico neemt om zo de hoogte van de premie te verminderen.

Opstalverzekering

Deze verzekering gaat over het gebouw. Een opstalverzekering keert uit als er schade ontstaat aan het gebouw ten gevolge van brand, ontploffing en blikseminslag. Als je ook andere oorzaken van schade aan je gebouw wilt verzekeren (bijvoorbeeld waterschade en stormschade) kun je een uitgebreide opstalverzekering nemen. Je kunt zelfs in de uitgebreide opstalverzekering ook de schade aan je ruiten (glasverzekering) opnemen.

In het hoofdstuk over zekerheidsrecht is bij het assurantiebeding al aangegeven dat de hypotheekhouder van de eigenaar zal eisen dat hij een opstalverzekering afsluit. Hiermee voorkomt de hypotheekhouder dat bij het tenietgaan van het gebouw hij geen zekerheid meer heeft dat de hypotheekschuld afgelost gaat worden. De opstalverzekering is dus alleen van toepassing op de eigenaar van een gebouw en niet op de huurder.

Als je ook andere oorzaken van schade aan je gebouw wilt verzekeren (bijvoorbeeld waterschade en stormschade) kun je een uitgebreide opstalverzekering nemen.

Huurdersbelangenverzekering

Deze verzekering is mogelijk van belang als je huurder bent van het horecapand. Als je als huurder kostbare verbouwingen hebt laten aanbrengen (je hebt een heel nieuwe keuken laten bouwen) doe je er verstandig aan de verbouwing te verzekeren tegen schade. De verbouwing valt niet vanzelf onder de opstalverzekering van de eigenaar en daarom is het verstandig om als huurder de verbouwing te verzekeren.

Glasverzekering

Een glasverzekering is niet automatisch in de opstalverzekering opgenomen. Zeker als je huurder bent van het horecapand, doe je er verstandig aan om een glasverzekering te nemen. Deze verzekering keert uit bij schade aan ruiten (glas dat dient voor het doorlaten van licht). De premie wordt onder meer berekend op grond van het aantal vierkante meters glas in het pand.

Inventarisverzekering

Een opstalverzekering dekt alleen schade aan het gebouw en niet aan de inventaris. Als je de schade aan de inventaris ten gevolge van brand of diefstal wilt verzekeren, heb je een inventarisverzekering (inboedelverzekering) nodig. Hier kan ook een uitgebreide gevarenverzekering voor worden afgesloten. De uitkering gebeurt op grond van de vervangingswaarde van de verloren gegane inventaris.

Computerverzekering

Deze verzekering dekt de schade ten gevolge van computerstoringen. Bij vergaand geautomatiseerde horecabedrijven is een dergelijke verzekering zeker te overwegen. Overigens kan deze verzekering ook vaak in combinatie met een inventarisverzekering worden afgesloten.

Bedrijfsschadeverzekering

Als je bedrijf gedurende enige tijd stilligt ten gevolge van brand of andere ernstige schade heb je het probleem dat er geen inkomsten zijn. Toch lopen gedurende die tijd wel de vaste kosten door. Je moet wel je hypotheekverplichtingen nakomen of je huur betalen. Ook je personeel zal doorbetaald moeten worden. De bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en de niet ontvangen nettowinst. Omdat je in die periode geen variabele kosten hebt (je hebt immers geen inkoop) vallen deze kosten niet onder de dekking. Vermindering van de hoge premie van deze verzekering, kun je bereiken door af te spreken dat de verzekering pas ingaat na een bepaalde tijd nadat je gedwongen dicht bent gegaan. Dit is dus ook een vorm van eigen risico.

Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB)

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die in de bedrijfsuitoefening kan optreden. Je kunt hierbij denken aan schade die door de horecaondernemer of door zijn personeel aan derden (gasten) toegebracht wordt, schade die personeelsleden aan elkaar toebrengen of schade die door de horecaondernemer aan zijn personeel wordt toegebracht. In het laatste geval kun je denken aan de situatie dat er niet gewerkt wordt volgens de regels van de Arbo en dat schade ontstaat. Ook de schade die een gast oploopt als er bijvoorbeeld een stoelpoot afbreekt en de gast daardoor verwond raakt, valt onder de aansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uit te breiden met de schade op grond van de productaansprakelijkheid. De horecaondernemer is immers producent in de zin van productaansprakelijkheid.

Kasgeldverzekering

Als je veel contant geld in huis hebt (denk aan een disco waar hoofdzakelijk cash betaald wordt) is een kasgeldverzekering aan te bevelen. Diefstal/beroving maar ook vals geld vallen dan onder deze verzekering. Als in je horecabedrijf hoofdzakelijk via pinbetaling of creditcards wordt betaald zal er minder behoefte bestaan aan een dergelijke verzekering.

Als je veel contant geld in huis hebt (denk aan een disco waar hoofdzakelijk cash betaald wordt) is een kasgeldverzekering aan te bevelen

Garderobeverzekering

In veel bedrijven zie je in de garderobe een bordje hangen waarop staat dat de directie niet aansprakelijk is bij diefstal of vermissing. Maar als je in een discotheek verplicht bent om je jas af te geven in de garderobe ligt de zaak anders als er sprake is van diefstal of vermissing. Het maakt dan overigens niet uit of je wel of niet hebt moeten betalen voor de garderobe. De directie is in dat geval verantwoordelijk voor de in bewaring gegeven jas en zal schade moeten vergoeden als de jas er niet meer is. Meestal is er een hoog eigen risico per schadegeval voor de horecaondernemer.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld om de horecaondernemer juridische hulp te geven in geval er juridische problemen zijn. De problemen kunnen bijvoorbeeld gaan over ontslag van een personeelslid of ruzie met een leverancier. De tarieven van een advocaat bedragen een paar honderd euro per uur, dus dat loopt al gauw in de papieren. In de ene situatie zal de rechtsbijstandsverzekering zelf zonodig juridische procedures gaan voeren, terwijl in het andere geval door de verzekering een advocaat ingeschakeld gaat worden. Vaak wordt bij een dergelijke verzekering afgesproken tot welk bedrag maximaal juridische procedures gevoerd gaan worden.

Compagnonsverzekering

Als je een horecabedrijf hebt met een vof als ondernemingsvorm, kun je in de problemen komen als een medevennoot overlijdt. De erfgenamen van de overleden vennoot hebben immers recht op zijn vermogen in de vof. Ook al is er een verblijvings- en overnamebeding opgesteld, dan zal er toch een uitkering in geld moeten plaatsvinden. Dit kan voor de vof in een aantal gevallen problematisch zijn. Door het afsluiten van een compagnonsverzekering wordt dit probleem opgelost. De uitkering van de verzekering kan gebruikt worden om de erfgenamen van de overleden vennoot uit te betalen. De compagnonsverzekering is eigenlijk het afsluiten van levensverzekeringen op het leven van de vennoten en in de verzekering duidelijk aangeven waar de uitkering voor bestemd is.

 

 

In samenwerking met het

© Noordhoff Uitgevers bv