Wij zijn bezig met het optimaliseren van onze website,
daarom willen we je 3 vragen stellen.

Wie ben je?
Wat voor informatie zoek je?
Bezoek je de site voor de eerste keer?
Mijn Passie

Log hier in met je Entree account

Inhoud

Inleiding

Je hebt een uniek idee, je hebt een leuk bedrijfspand op het oog en je enthousiasme is niet te stuiten. Je hebt je MBO-diploma gehaald en je hebt er zin in. Kortom: je bent er helemaal klaar voor om zelfstandig ondernemer te worden.

Nieuwe initiatieven en innovaties zijn noodzakelijk voor de doorstroom en de frisse wind in de horeca. Doorlopend worden bij de opstart en opening van ondernemingen nieuwe concepten bedacht. Het is prachtig om te zien hoe vindingrijk mensen kunnen zijn in de horeca.

Het succes van een nieuwe onderneming is voor een groot deel afhankelijk van een goede voorbereiding. Daarbij is het ondernemingsplan onmisbaar.

De ondernemer in spé beschrijft in het ondernemingsplan onder andere:

 • de financiën

 • bedrijfsformule

 • vestigingsplaats

 • de marketingmix.

Kortom: de ondernemer weet wat zijn doel is en hoe hij dat doel wil bereiken. Een eerste basis voor het slagen van een onderneming is daarmee gelegd.

Een plan schrijven voor een eigen horecaonderneming is geweldige uitdaging die veel discipline en lef vraagt. Je kunt een beroep doen op instanties die je daarbij kunnen helpen.

Denk maar aan:

 • Kamer van Koophandel

 • werkgeversorganisatie

 • gemeente

 • bank

 • brouwerij.

De daadwerkelijke stap om te starten moet de ondernemer zelf zetten.

Op de site van Koninklijke Horeca Nederland vind je veel informatie die je als startend ondernemer nodig hebt. De kans dat je een belangrijke stap overslaat wordt hiermee verkleind.

Waarom een ondernemingsplan? ↑Naar boven

Het ondernemingsplan is een stappenplan. Het geeft een startende ondernemer houvast bij alle zaken die bij de start van een onderneming aan de orde komen. Er zijn nogal wat wetten en regels waar een horeca-ondernemer zich moet houden.

Verplichtingen en risico's

Een horeca-ondernemer is doorlopend aan het presteren en neemt veel beslissingen. De risico's die genomen moeten worden, kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de ondernemer. Denk eens aan de financiën die ermee gepaard gaan. Daarnaast de verplichtingen die er zijn ten opzichte van:

 • belastingdienst

 • UWV

 • kadaster

 • gemeenten

 • landelijke wetgeving

 • gemeentelijke verordening

 • banken.

Iedere ondernemer die start, heeft de plicht zich aan te melden bij de belastingdienst. De Nederlandse wetgeving schrijft voor, dat van alle inkomsten uit ondernemingen belasting betaald moet worden. Alle ondernemingen krijgen daarom een belastingnummer krijgen. Dit is een van de eerste verplichtingen waarmee een onderneming te maken krijgt.

Vaak is dit een eerste stap voor de ondernemer.

Risico's en kansen

Als ondernemer ben je afhankelijkheid van instanties die vergunningen verstrekken. Dat duurt soms lang, en kan betekenen dat het bouwen, inrichten, en in gebruik nemen van je bedrijf vertraging oploopt. Deze en andere risico's zijn in beeld te brengen door het schrijven van een goed ondernemingsplan. De ondernemer neemt daarmee bewust de tijd om zich te oriënteren en te informeren over zijn start. In het ondernemingsplan beantwoordt de ondernemer een aantal vragen. De antwoorden geven zowel de ondernemer als de organisaties en instanties die nodig zijn voor het starten van een onderneming een beeld over de kans van slagen.

SWOT-analyse

Een duidelijk ondernemingsplan kent allerlei verplichte onderdelen. Daarnaast wordt het plan onderbouwd door kansen en bedreigingen in beeld te brengen. Een model dat hiervoor gehanteerd kan worden, is de SWOT-analyse. Een SWOT-analyse is een engelse benaming voor een sterkte-zwakteanalyse.

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model. Intern analyseert het de sterktes en zwaktes, en extern de kansen en bedreigingen. Op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De Engelse term SWOT-analyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.

De ondernemer kan kiezen uit veel voorbeelden van een model voor de SWOT-analyse, ontwikkeld door adviesbureaus of andere organisaties. Hij moet zelf bepalen welk model het beste bij de onderneming past. Door de SWOT-analyse nauwgezet uit te voeren, krijgt de ondernemer een objectief beeld van kansen en bedreigingen en sterke en zwakke kanten van de onderneming. Kortom: een aanrader!

Een SWOT-analyse in model.

Deze analyse is een basis voor de marketing strategie van het ondernemingsplan. De SWOT-analyse dwingt de ondernemer zijn interne en externe omgevingsfactoren in beeld te brengen om zijn kansen en bedreigingen te onderbouwen en erkennen. Een SWOT-analyse is in te delen in een intern en een extern onderdeel.

Voorbeeldvragen voor een sterkte-zwakteanalyse


Sterkte

Wat is uw kracht ten opzichte van uw concurrent?

Waar bent u beter in dan uw concurrent?

Welke onderdelen moet u optimaal inzetten?


Zwakte

Waar bent u minder goed in dan uw concurrent?

Welke zaken hebben extra aandacht nodig?

Hoe gaat u deze zwakkere punten verbeteren?


Kansen

Welke kansen zijn er voor uw onderneming?

Hoe gaat u deze kansen benutten?


Bedreigingen

Wat zijn de bedreigingen voor uw onderneming?

Hoe gaat u deze bedreigingen beperken of tegenhouden?

Een SWOT-analyse moet per onderneming opnieuw uitgevoerd worden. Voor iedere soort onderneming gelden immers andere, afwijkende risicofactoren. De ondernemer die een SWOT-analyse uitvoert, kan bij een externe financier een eventuele financieringsaanvraag beter onderbouwen. Hij heeft de risico's en kansen namelijk in kaart gebracht.

Inhoud ondernemingsplan

Een ondernemingsplan kan meer of minder uitgebreid zijn. In het plan moet in ieder geval een antwoord te vinden zijn op de volgende vragen:

 • Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u?

 • Wat gaat u aanbieden en waarom?

 • Aan wie?

 • Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt?

 • Wat is uw plan van aanpak?

 • Wat kost het?

 • Waar haalt u het benodigde geld vandaan?

 • Wat moet het opleveren?

Niet de meest gemakkelijke vragen! Juist daarom is het belangrijk om deze goed te beantwoorden. Daarmee bepaalt de ondernemer zijn positie en komt hij goed beslagen ten ijs.

Er zijn verschillende voorbeelden van ondernemersplannen op de markt. Het model dat hier gehanteerd wordt, kent vijf stappen die doorlopen moeten worden als basis voor een goede start. Het is speciaal ontwikkeld voor en door de bedrijfstak horeca. Via het HorecaStartersloket ( ) is het te downloaden. Meer voorbeelden van ondernemingsplannen en mogelijkheden tot downloaden vind je bij;

Verdere toelichting ↑Naar boven

Het ondernemingsplan is via de site van het Horecastartersloket of de Kamer van Koophandel te downloaden. Het is een logisch opgebouwd plan dat stap voor stap ingevuld kan worden. De vragen en onderwerpen die aan bod komen, hebben allemaal te maken met het starten van een onderneming. Let op: met het starten van een onderneming wordt hier ook bedoeld bedrijfsovername. Ook dan is er sprake van een nieuwe start en dus noodzaak voor het opstellen van een (nieuw) ondernemersplan.

Laat vooral je fantasie de vrije loop als je een onderneming wilt starten. Denk innovatief en origineel. Door als starter goed na te denken over de vorm van de onderneming, komen de meest mooie bedrijven tot stand. Kijk eens naar de ondernemer op de foto. Origineel of niet? Durf jezelf te onderscheiden in de markt.

Hoe een fantasie of droom tot een unieke onderneming leidt.

Het ondernemingsplan dwingt tot verdieping en oriëntatie in verschillende belangrijke onderwerpen. Daarmee wordt een basis gelegd voor verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat een nieuwe onderneming onzorgvuldig wordt gestart. In een volledig ondernemingsplan zoals dat van IMK project worden minimaal de volgende onderwerpen beschreven: de ondernemer, de markt, en de marketingmix.

De ondernemer

Voor alle organisaties en instanties waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen, geldt dat zij willen weten met wie zij te maken hebben. Zonder de formele persoonsgegevens is het niet mogelijk een onderneming te starten. Je moet als verantwoordelijk persoon altijd aanspreekbaar en herkenbaar zijn binnen een onderneming. De overige gegevens die je aan moet leveren, zijn per organisatie of instantie verschillend. Voor sommige vormen van zelfstandig ondernemen is het verplicht een afgeronde beroepsopleiding te hebben.

Andere gegevens zijn nodig om een financier te overtuigen van je bekwaamheid en originaliteit van je idee.

De gegevens zijn:

 • persoonsgegevens

 • opleiding

 • werkervaring

 • persoonlijke motivatie

 • doelstelling

 • overzicht van je kwaliteiten, sterke en minder sterke kanten.

Het is daarom nuttig als de ondernemer zijn kwaliteiten in kaart brengt. Je hebt dan een objectief hulpmiddel om een externe financier te overtuigen van je ideeën en plannen.

Een hulpmiddel dat de kernkwaliteiten van de ondernemer helpt in beeld te brengen.

Eigenschappen

Sterk

Gemiddeld

Zwak

Doorzettingsvermogen

X

Marktgerichtheid

X

Zelfstandigheid

X

Flexibiliteit

X

Betrouwbaarheid

X

Realistische instelling

X

Initiatief

X

Stressbestendigheid

X

Vakkennis en ervaring

X

Organisatievermogen

X

Financieel inzicht

X

Creativiteit

X

Communicatieve vaardigheden

X

Zelfdiscipline

X

Besluitvaardigheid

X

Overtuigingskracht

X

De ondernemer heeft door het invullen van deze tabel van de Kamer van Koophandel goed in beeld aan welke eigenschappen hij nog moet werken.

De markt

Om goed inzicht te krijgen in de kracht en originaliteit van de onderneming duidelijk zijn wat de ondernemer aan gaat bieden.

Om over na te denken:

 • Hoe doe jij het anders dan je concurrenten?

 • Hoe verschilt je product of dienst van het aanbod van je concurrenten?

 • Wat maakt jouw product speciaal?

 • Hoe duurzaam is jouw product?

 • Waarin verschilt jouw prijs van die van jouw concurrenten?

 • Geef je kortingen?

 • Hanteer je een hogere of lagere marge?

 • Heb je speciale acties?

 • Waarin verschilt jouw promotie van die van je concurrenten?

 • Waarin verschilt jouw plaats van die van je concurrenten?

 • Valt je bedrijf op door een aparte aankleding of locatie?

 • Laat jij je producten op een zuinige (duurzame) manier transporteren?

De toegenomen welvaart en de consumenten met al zijn grilligheden, vernieuwingszin en hoog bestedingspatroon creëren doorlopend nieuwe markten. Zij scheppen mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe concepten. De ondernemer die weet wat zijn doelgroep wil, kan daar zijn diensten en producten op afstemmen. Met een zogenaamde vraaggerichte bedrijfsformule kan hij zijn concurrent een stap voor blijven. Het kan grote omzetten en dito winsten creëren.

Kijk naar de opkomst van de McDrive in Nederland. De gast wil vanuit de auto snacks bestellen en die daarna in zijn eigen auto opeten. McDonald's speelt daar slim op in door de McDrive in het leven te roepen.

Alle informatie die je nodig hebt om een ondernemingsplan te kunnen maken.

Marktonderzoek

Voor de start van een horecabedrijf is het belangrijk om eerst de markt te verkennen. Is het idee haalbaar? Wie zijn de gasten? Wie zijn de concurrenten? Met de beschikbare gegevens van een marktonderzoek en een omgevingsanalyse kan je weer een SWOT-analyse maken. Aan de hand van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen wordt de toekomst en haalbaarheid van de nieuwe onderneming bekeken.

Allebei innovatieve en originele bedrijven met ieder een eigen doelgroep en bedrijfsformule.

De marketingmix

De informatie uit het marktonderzoek geeft aanwijzingen over de nieuwe onderneming. Deze kan vervolgens zo vormgeven worden dat de onderneming een duidelijk onderscheidend karakter heeft. Het sluit aan op de wensen van de gasten en is voor de buitenwereld en concurrent herkenbaar. Binnen de horeca worden de 6 p's de marketingmix genoemd. Bij elke 'P' horen bepaalde vragen.

Prijs

 • Vraag ik hoge of lage prijzen?

 • Wat moet betaald worden aan inkoop?

 • Wat is prijs van de huur of hypotheek?

 • Wat zijn de kosten van gemeentelijke belastingen?

 • Hoeveel medewerkers zijn er nodig?

Product

 • Ga ik hoog of laag in de markt bieden?

 • Ga ik zelf producten ontwikkelen en samenstellen of werken met halffabricaten?

 • Welke halffabricaten zijn er?

Presentatie

 • Hoe presenteer ik mijn onderneming?

 • Kies ik een zichtlocatie?

 • Kies ik muur- of raamreclame?

 • Kies ik een klassieke, nostalgische of moderne inrichting?

De juiste presentatie?

Personeel

 • Kies ik voor gekwalificeerd of minder gekwalificeerd personeel?

 • Train ik personeel op de werkplek?

 • Hoeveel medewerkers zijn er nodig?

 • Welke diploma's of werkervaring moeten zij hebben?

 • Wat zijn de CAO salarissen en voorwaarden?

Plaats

 • Waar vestig ik de onderneming?

 • Hoe is de bereikbaarheid?

 • Is er voldoende parkeergelegenheid?

 • Is het een zichtlocatie?

Promotie

 • Hoe maak ik de onderneming bekend?

 • Plaats ik advertenties in dagbladen en/of vakbladen?

 • Laat ik radiospotjes maken?

 • Lanceer ik een website?

Organisatie van de onderneming ↑Naar boven

Er vinden verschillende bedrijfsprocessen plaats binnen de onderneming. Voorbeelden zijn: administratie, levering en ontvangst goederen, inkoop, schoonmaak, onderhoud bedrijfspand, bereiding van de producten. Ze kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Vast staat alleen, dat deze processen allemaal zo goed mogelijk moeten verlopen.

Bij de organisatie van de onderneming, kijk je wat je nodig hebt om jouw onderneming te kunnen starten en laten draaien. Je moet werkprocessen zowel op uitvoerend gebied als ondersteunend en beleidmatig beschrijven. Steeds met als doel om processen op elkaar af te stemmen zodat je omzet en winst kunt maken.

Personeel

Goed personeel is goud waard. Het is makkelijker om goede werknemers te behouden dan om ze te vinden. Vaak hebben horecabedrijven veel flexibel personeel nodig. De kracht van een goed horecabedrijf is een stabiel personeelbestand. De kwaliteit van het eindproduct wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het personeel. Bij het werken met personeel gelden veel regels. Bijvoorbeeld voor arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, maar ook voor bedrijfshulpverlening of verzekeringen.

Voorbeelden van vragen die je met betrekking tot personeel kunt stellen, zijn:

 • Hoeveel personeelsleden neemt je aan?

 • Voor hoeveel uren en voor welke werkzaamheden?

 • Over welke diploma's of werkervaringen moeten zij beschikken?

 • Hoe zien de arbeidsovereenkomsten eruit?

 • Welke werkgeversverplichtingen heb je?

 • Wat zijn de CAO bepalingen waarmee je rekening moet houden?

Welke medewerkers passen in mijn bedrijf?

Bedrijfspand

Een bedrijfspand bepaalt veel in de horeca. Het geeft de onderneming zijn uitstraling. Gasten moeten er prettig kunnen logeren of dineren, personeel moet er prettig kunnen werken.

Ook bij dit onderdeel zijn er veel afwegingen te maken voor een ondernemer. In het ondernemingsplan moet je een aantal vragen beantwoorden:

 • Waar wordt het bedrijf gevestigd?

 • Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

 • Huur of koop je een pand?

 • Moet er wel of geen bedrijfswoning bij zijn?

 • Wat mag het per maand kosten?

 • Is dat bedrag inclusief of exclusief energie- en waterkosten?

Houdt bij het kiezen van een bedrijfspand rekening met:

 • Passanten. Voor sommige bedrijven, zoals snackbars en lunchrooms, is het aantal voorbijgangers van belang.

 • Bewoners. Wat voor mensen wonen in de directe omgeving? Is dat een goede doelgroep voor mijn bedrijf?

 • Status. Sommige branches zijn gevoelig voor status. Zo ook de horeca. Een exclusief restaurant zal zich bijvoorbeeld niet snel vestigen in een bedrijfsverzamelgebouw.

 • Vergunningen. Hebt u een milieuvergunning of bouwvergunning nodig? Informeer bij de gemeente naar eventuele beperkingen.

 • Concurrentie. Welke concurrenten zitten er in de buurt? Is dat goed of slecht?

 • Overheidstarieven. Wat zijn de gemeentelijke kosten van onroerendgoedbelasting? Zijn er precariorechten, zoals belastingen voor het uitstallen van het terras of het ophangen van een reclamebord?

 • Bestemmingsplan. Wat is de gemeente met het gebied van plan? Zijn er in de bestemmingsplannen van de gemeente mogelijkheden of bedreigingen? Mag je de onderneming wel uitoefenen op die plaats?

 • Bereikbaarheid. Hoe is de ligging en bereikbaarheid? Zijn er goede aan- en afvoerwegen? Is er voldoende parkeergelegenheid en openbaar vervoer?

 • Milieu. Voldoet de locatie aan alle milieueisen? Heb je een hinderwetvergunning nodig?

 • Veiligheid. Is er in de directe omgeving veel vandalisme en inbraak? Dit is van invloed op de verzekeringspremies.

 • Arbeidsmarkt. Zijn er in de regio vakmensen en goede arbeidskrachten voorhanden?

 • Subsidies. Zijn er plaatselijke of regionale subsidieregelingen waar u van kunt profiteren?

Administratie

Financiële administratie is om twee redenen nodig.

In de eerste plaats, omdat de wetgever dat eist en het dus verplicht is. De wet verlangt van de horecaondernemer dat er een administratie wordt bijgehouden. Daarbij moeten gegevens zo worden verwerkt dat op elk gewenst moment het totaal aan bezittingen en schulden is te bepalen. Ook de wet inkomstenbelasting vereist van de horecaondernemer een betrouwbare financiële administratie.

In de tweede plaats, voor de ondernemer zelf. Hij moet er immers voor zorgen dat de onderneming winst maakt. Daartoe moet hij beleid maken en beslissingen nemen. Om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen, moet de horecaondernemer over goede en betrouwbare financiële gegevens beschikken. Dit kan alleen als de ondernemer ook een goede financiële administratie voert.

Voorbeelden van vragen die je met betrekking tot financiële administratie kunt stellen, zijn:

 • Hoe wordt de administratie gevoerd?

 • Doe je zelf de administratie?

 • Zijn er algemene voorwarden opgesteld?

 • Tegen welke risico's gaat u zich verzekeren?

 • Welke voorzieningen zijn noodzakelijk?

 • Gelden er wettelijke eisen voor je onderneming?

 • Heb je je aangemeld bij de Belastingdienst?

 • Heb je je aangemeld bij een vak- of brancheorganisatie?

Taken en functies

In een onderneming hebben verschillende medewerkers verschillende taken en functies. Bij veel horecaondernemingen zijn functies gecombineerd omdat het onbetaalbaar is overal aparte medewerkers voor in te zetten. De ondernemer, of het ondernemersechtpaar is vaak leidinggevend/meewerkend gastheer of chef-kok. Hij of zij neemt dan de beslissingen en is operationeel verantwoordelijk. Vooral bij grote ketenbedrijven zie je functies als afdelingsmanagers. Zij hebben binnen hun afdeling de eindverantwoordelijkheid. Zij leggen eindverantwoording af aan een directeur of general manager.

Het is belangrijk dat je als ondernemer weet welke taken en functies er in je bedrijf zijn.
Stel daarom de volgende vragen:

 • Welke specifieke afdelingen heeft het bedrijf en hoe groot zijn ze?

 • Welke specifieke beroepen horen daarbij?

 • Wie gaat wat doen in het bedrijf.

 • Is de ondernemer is meewerkend?

 • Is er een eventuele (zakelijke) partner, en zo ja: wat is zijn rol en welke beslissingsbevoegdheden heeft hij?

Financieel plan en marketingplan ↑Naar boven

Een financieel plan en een marketingplan zijn onderdeel van het grotere geheel dat ondernemingsplan heet. Een financieel plan is een overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten van een onderneming. In het financiële plan geef je weer in hoeverre je ondernemingsplan financieel haalbaar is. Je vermeldt hoe je jouw investeringen denkt te gaan financieren en geeft aan in hoeverre die verantwoord zijn.

Centraal in het marketingplan is de vraag wat gedaan wordt om jouw bedrijfsformule te realiseren en doelgroep te bereiken.

Financieel plan

Er zijn twee belangrijke redenen voor het opstellen van een financieel plan:

 1. Je kunt met een financieel plan de financiële haalbaarheid van je onderneming toetsen.

 2. De kredietverschaffers willen eerst een financieel plan kunnen inzien voordat ze bereid zijn krediet te verschaffen.

In een financieel plan wordt met behulp van cijfers een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven waarmee je uiteindelijk winst gaat maken. Een financieel plan voor horecaondernemingen bestaat meestal uit vier onderdelen. Deze indeling maakt het voor alle partijen eenvoudiger om een plan te maken en te beoordelen. Deze vier onderdelen zijn:

 • Investeringsbegroting. In de investeringsbegroting staan alle zaken die de ondernemer moet aanschaffen voordat het bedrijf geopend kan worden.

 • Financieringsbegroting. In de financieringsbegroting staat hoe de ondernemer de benodigde investeringen gaat financieren. Dit kan door middel van Eigen Vermogen of van Vreemd Vermogen. De ondernemer geeft aan hoe de kosten van investeringen, aanloopkosten en de rente betaald wordt.

 • Exploitatiebegroting. De omzetberekening in het ondernemingsplan is het uitgangspunt voor de exploitatiebegroting. Deze geschatte omzet minus de inkoopwaarde en alle andere bedrijfskosten resulteert in de verwachte winst. De inkomsten (omzet) moeten daarbij hoger zijn dan de kosten. In de exploitatiebegroting onderbouwt de ondernemer dat.

 • Liquiditeitsbegroting. Dit is de weergave van het banksaldo. Zo is er een beeld of er voldoende omzet is. Zo niet, dan moet voor extra geld gezorgd worden.

Investeringsbegroting.
Financieringsbegroting.
Exploitatiebegroting.
Liquiditeitsbegroting.

Marketingplan

Het wordt steeds moeilijker om een eigen onderneming te starten. De verzadigde markt maakt het voor startende ondernemers steeds moeilijker om een plaats te veroveren. Als startend ondernemer zul je daarom moeten zoeken naar een bedrijfsformule waaraan je kunt deelnemen of een unieke formule waarmee jij je van jouw concurrenten kunt onderscheiden. Als startend ondernemer mag het je daarom niet ontbreken aan originaliteit en vindingrijkheid. Een hulpmiddel hierbij is het marketingplan. Een marketingplan is een uitwerking van de zes P's van de bedrijfsformule. Centraal in het marketingplan is de vraag wat gedaan wordt om jouw bedrijfsformule te realiseren en doelgroep te bereiken.

In het marketingplan staat beschreven:

 • Op welke doelgroep je je wilt richten. Als startend ondernemer kun je je richten op de hele afzetmarkt, maar je kunt ook kiezen voor één of twee marktsegmenten. Een marktsegment is een bepaalde groep klanten die met elkaar dezelfde kenmerken delen en tot dezelfde doelgroep behoren. Denk bijvoorbeeld aan een groep klanten die een hoog inkomen heeft en ingesteld is op luxe producten.

 • Wat het prijsniveau van je onderneming is. In je marketingplan vermeld je of je met lage, gemiddelde of hoge prijzen werkt. Je moet hierbij ook uitleggen hoe je de verkoopprijs van de goederen bepaalt.

 • Waar je je gaat vestigen. Een belangrijke keuze is je vestigingsplaats, het winkelgebied waar jij je winkel wilt vestigen. Past jouw bedrijfsformule daar en komt je doelgroep daar?

 • Wat je gaat aanbieden. De keuze voor een bepaald assortiment is het logische vervolg op de beslissingen die je tot nu toe hebt genomen.

 • Wie je daarvoor nodig hebt. In het marketingplan geef je aan hoeveel personeel je inzet. Dit moet je dan onderverdelen in verschillende activiteiten, bijvoorbeeld inkoop, verkoop, administratie.

 • Hoe je de onderneming onder de aandacht gaat brengen. In het marketingplan geef je aan wat je aan promotie gaat doen. Ook geef je aan of de promotie aansluit bij je doelgroep.

 • Hoe je de onderneming gaat presenteren. In het marketingplan licht je bij dit punt toe hoe jij je als ondernemer presenteert. Je beschrijft hoe je zaak er van binnen en van buiten uitziet.

Welke vestigingsplaats past bij mijn formule?

Bedrijfsovername en goodwill ↑Naar boven

Een ondernemer wil zijn goed lopende bedrijf verkopen. Hij heeft aantoonbaar goede omzetten gedurende de laatste vijf jaren. Hij heeft een prima vaste klantenkring opgebouwd, die voor een vaste omzet zorgen. De nieuwe eigenaar heeft bij start van de onderneming dus meteen al een vaste groep gasten die voor een bepaalde omzet zorgen. De vorige eigenaar heeft dat voor hem gerealiseerd. De goodwill is het bedrag dat betaald moet worden als sprake is van aantoonbare goede omzetten die bij de verkoop van een bedrijf meegenomen kunnen worden.

Goodwill is de 'meerwaarde' van uw bedrijf bovenop de waarde van de Activa en Passiva. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip goodwill. De meest gangbare is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt verstaan de normale jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Per saldo resteert dan de overwinst.

De Kamer van koophandel zegt over goodwill: 'Bij het kopen of verkopen van een bedrijf speelt goodwill in veel gevallen een belangrijke rol. Zo is het bij verkoop en overdracht van een bedrijf, verandering van rechtsvorm, of het toe- of uittreden van een vennoot noodzakelijk dat u de waarde van uw bedrijf kent. Die waarde bestaat niet uitsluitend uit tastbare zaken, zoals een bedrijfspand en een aantal bedrijfswagens. In veel gevallen moet ook de waarde van uw goodwill worden getaxeerd. Want ook deze is medebepalend voor de totale waarde van uw bedrijf. Bij de taxatie van uw goodwill baseert u zich op recente bedrijfsresultaten, het prijspeil, de toekomstverwachtingen, de kwaliteit van de vestigingsplaats(en) en de samenstelling van uw omzet.'

Soorten goodwill

Bij goodwill kan onderscheid worden gemaakt tussen de goodwill van de onderneming (door bijvoorbeeld een bekend product, een zeer goede organisatie van de onderneming of een speciale vestigingsplaats) en goodwill van de ondernemer zelf (persoonlijke goodwill).

Ondernemingsgoodwill

Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij ondernemingsgoodwill. Bijvoorbeeld:

 • Om wat voor bedrijf gaat het? Een gerenommeerd en al lang bestaand horecabedrijf zal een hogere goodwill ontvangen dan een bedrijf dat een jaar na de opening te koop wordt aangeboden.

 • Wat is de locatie? Vooral in de horeca speelt dit een rol. Hoe is het bedrijf bereikbaar? Wat zijn de toekomstige bestemmingsplannen van de locatie?

 • Wat zijn de marktontwikkelingen? De verwachtingen voor de hotels en restaurants zijn anders dan die van de fastfood bedrijven.

 • Wat zijn de toekomstverwachtingen? Is de naambekendheid van de onderneming over enige tijd nog veel waard? Zal dat in de tijd toenemen of afnemen?

Persoonlijke goodwill

Bij persoonlijke goodwill leunt de reputatie van een bedrijf geheel op de faam en kwaliteiten van de eigenaar. Dat komt in de horeca voor bij heel speciale bedrijven, waarbij de eigenaar bepalend is voor het bedrijf. Het zal bij de verkoop uitmaken of deze eigenaar wel of niet aan het bedrijf verbonden blijft. Vertrekt zo'n ondernemer uit het bedrijf, dan is het nog maar de vraag of gasten bij het bedrijf blijven komen. De persoon van de ondernemer is bij persoonlijke goodwill daarom sterk bepalend voor de hoogte van de goodwill, als er al sprake is van goodwill.

Cas Spijkers is eigenaar van restaurant 'De Swaen' te Oisterwijk. Bij overname van een bedrijf met zo'n bekende eigenaar, is de persoonlijke goodwill hoger dan de ondernemingsgoodwill.

Berekening

Bij het vaststellen van de goodwill wordt vaak gebruik gemaakt van een theoretische rekenmethode. Deze gaat uit van de overwinst. Om de goodwill te berekenen, wordt dan de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren. Bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen.

De goodwill wordt dan als volgt bepaald:

Gemiddelde jaarwinst voor belastingen (over 3 jaren)

Minus: normale ondernemersbeloning (CAO) - / -

Minus: rendement Eigen Vermogen (6%) - / -

Resteert: Bedrag voor bepaling van de goodwill

Dit laatste bedrag wordt vermenigvuldigd met een bepaalde factor (gemiddeld 3 tot 5). De hoogte van deze factor is met name afhankelijk van de toekomstverwachtingen, de continuïteit van de onderneming en de persoonlijke of zakelijke goodwill.

Het bepalen van de goodwill van een bedrijf is complex en moeilijk. Goodwill is vaak te danken aan een naambekendheid van een bedrijf op de markt. Het bepalen van de hoogte van de goodwill berust op schattingen en is daarom nooit exact te bepalen. Veel niet-tastbare factoren spelen daarbij een rol. Van belang zijn onder meer de locatie, de branche, het product, het personeel, de administratie, de afzetmarkt en het aantal gasten. Schakel dus voor een goodwill-bepaling een onafhankelijke deskundige in. Bijvoorbeeld uw accountant of financieel adviseur.

De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat rekenmodellen, stappenplannen, checklists en op de praktijk gerichte financiële informatie. Vooral bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Ga naar de site van voor meer informatie en aanmelden.

 

 

In samenwerking met het

© Noordhoff Uitgevers bv